“ဂြၽမၼာေန႔အစြရ္နမားဇ္အၿပီး အာယာသြလ္ကြရ္စီ” ရဲ့ အက်ိဳးစဝါးဗ္၂၀…….

“ဂြၽမၼာေန႔အစြရ္နမားဇ္အၿပီး အာယာသြလ္ကြရ္စီ” အာယာသြလ္ကြရ္စီဖတ္႐ြတ္သူသည္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဘုန္းေတာ္ အာဏာစက္ အက်ိဳး ၂၀ ခ်က္ရရွိေပမည္ အၾကင္သူသည္ အာယာသြလ္ကြရ္စီကို ဖတ္႐ြတ္ခဲ့ပါမူ အံ့မခန္းသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ ၁၈ခ်က္ ရရွိေပမည္ ၁။ ဖရက္ဇ္နမားဇ္ၿပီးတိုင္း အၿမဲဖတ္လ်င္ ကဗရ္အဇားဗ္မ်ားမွ …