အမ်ိဴးသမီးတေယာက္ဒီန္းရွိသြားရင္ မိသားစုတစုလုံး ဒီန္ရွိ….

အမ်ိဴးသမီးတေယာက္ဒီန္းရွိသြားရင္ မိသားစုတစုလုံး ဒီန္ရွိ…. အမ်ိဴးသမီးတေယာက္ဒီန္းရွိသြားရင္ မိသားစုတစုလုံး ဒီန္ေရာက္သြားမယ္တဲ့။အမ်ိဴးသားေတြရဲ့ႀကိဳးပမ္းမွု့ကအိမ္ေပါက္ဝထိဘဲရွိတယ္တဲ့။ဘရန္ေတြမွာၾကာဖူးၾကမွာပါ။မွန္ပါတယ္။သင္အမ်ိဴးသမီးဒီန္းရွိသြားရင္ သင္နမာဟ္အခ်ိန္အိပ္လို့ရမွာမဟုတ္ဘူး။သင့္ကိုနိုးၿပီးဗလီကိုလႊတ္လိမ့္မယ္။ သင္ ဂ်မသ္သြားဖို့ေမ့ေန႔ရင္ေတာင္အထုပ္ထုတ္ၿပီးသြားဖို့ေျပာေနမယ္။ ကဲ အမ်ိဴးသမီးဒီန္းရွိလာေအာင္သင္ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္းမလည္း?အမ်ိဴးသမီးတေယာက္ဒီန္းရွိလာဖို့ႀကိဳးပမ္းမွု့က အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း သူတို့မွာယုံၾကည္လြယ္မွု့နဲ႔ ဒြလ္နီယာရဲ့ခ်စ္စိတ္က အမ်ိဴးသားမ်ားထက္ပိုၾကလိုဘဲ။အမ်ိဴးသမီးအမ်ားစု အလွပဥစြာပစၥည္း ဂုဏ္ပကာသန အမ်ိဴးသားေတြပိုၾကလို့ဘဲ။ ဒီန္းရွိသြားတဲ့အမ်ိဴးသမီးက …