အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဆိုမာလီယားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အေျကာင္း……

အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဆိုမာလီယားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အေျကာင္း…… အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဆိုမာလီယားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုကို စားစရာအကူအညီေတာင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာမဲ့တစ္ဦးကလည္း ေရဒီယိုကို နားေထာင္လ်က္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက အဆိုပါဆင္းရဲတဲ့မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးကို …