နမာဇီဆိုျပီး မာနမ၀င္မိေစပာနွင့္…

နမာဇီဆိုျပီး မာနမ၀င္မိေစပာနွင့္… အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကေမာင္လာနာအရ္ွရဖ္အလီထာနဝီသခင္ႀကီးဆီကိုအခုလိုစာေရးတယ္။ “ကြၽန္မကအိမ္ေထာင္သည္ပါ မိဘေတြအိမ္ကိုျပန္တိုင္း အိမ္ကလူေတြက နမားဇ္မေလးစားတဲ့ေဘနမာဇီေတြအျဖစ္ ေတြ႕ေနရတယ္။ ကြၽန္မ စိတ္ထဲမွာ ကြၽန္မ က နမာဇီ ျဖစ္လို႔သူတို႔ထက္သာတယ္ သူတို႔ဟာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ့ေဘနမာဇီေတြ ဆိုၿပီး အေတြးထဲမွာေပၚေပၚလာတယ္။ အခုလ္ို အျခားသူကို ကိုယ့္ထက္နိမ့္တယ္လို႔့အေတြးေတြေပၚလာတာက္ို …