ရမႆြာန္လ၏ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္သူေတြအတြက္ လုပ္ရပ္အမွန္….

ရမႆြာန္လ၏ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္မသန္႔ျဖစ္သူေတြအတြက္ လုပ္ရပ္အမွန္…. ရိုဇဟ္ထားေနစဥ္အတြင္း ဟုိင္းဇ္၊ နိဖားစ္ ျဖစ္သြားလွ်င္ အမ်ားစုတို႔က က်န္သည့္ ေန႔ပိုင္းအခ်ိန္အား (ဝါေျဖသည္အထိ) မစားမေသာက္ဘဲ ေနရမည္ဟု ယူဆထားၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ထိုသို႔ စျဖစ္သည့္ေန႔အပါအဝင္ ဟိုင္းဇ္ကာလ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ …