ဆြလာသြလ္ ဟာဂ်သ္ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳနည္း………

ဆြလာသြလ္ ဟာဂ်သ္ နမားဇ္ ဝတ္ျပဳနည္း…… တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) အမိန္႔ရွိသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ လိုအပ္ခ်က္ တစ္စုံတရာ ေတာင္းခံလိုလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ ပက္သက္ဆက္ႏြယ္၍ လိုအပ္ခ်က္ တစ္စုံတရာ ျဖစ္ေနလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ေကာင္းမြန္က်နစြာ …