နံရံၿပိဳသြားတာ‌ ေနာက္ဆံုးထု႐ိုက္လိုက္တဲ့ တူခ်က္ေၾကာင့္ပဲမဟုတ္ဘူး …..

နံရံၿပိဳသြားတာ‌ေနာက္ဆံုးထု႐ိုက္လိုက္တဲ့ တူခ်က္ေၾကာင့္ပဲမဟုတ္ဘူး … ဟဇရသ္ထာနဝီဆပ္ (ရေဟ့)မိန္႔တယ္။ တခါက လူႏွစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ စကားေျပာေနၾကတာ က်ေနာ္ ၾကားရတယ္။ တေယာက္က ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ လူတေယာက္ကို နမားဇ္ ဖတ္ဖို႔ေျပာတာအႀကိမ္ ၅၀ ႐ွိၿပီ ဘာမွ …