ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ ဖတ္ရန္ဒိုအာ…..

ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ ဖတ္ရန္ဒိုအာ.. (အင္ရွာအလႅာဟ္) 24Febတနလၤာေန႔မဂ္ရိဗ္နမားဇ္အၿပီးလၾကည့္ရမည္။ ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလႅာမ္ သည္ေအာက္ပါဒိုအာကို႐ြတ္ဖတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ အိုအလႅာဟ္ရဂ်ဗ္လနွင့္ရွအ္ဗာန္လမွာဘရကသ္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ရမဇန္လျမတ္ကိုမီွနိုင္မႈခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။ ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလႅာမ္ သည္ေအာက္ပါဒိုအာကို႐ြတ္ဖတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ အိုအလႅာဟ္ရဂ်ဗ္လနွင့္ရွအ္ဗာန္လမွာဘရကသ္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ရမဇန္လျမတ္ကိုမီွနိုင္မႈခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။ ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဆြလႅလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလႅာမ္ သည္ေအာက္ပါဒိုအာကို႐ြတ္ဖတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ အိုအလႅာဟ္ရဂ်ဗ္လနွင့္ရွအ္ဗာန္လမွာဘရကသ္ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ရမဇန္လျမတ္ကိုမီွနိုင္မႈခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။ ရဂ်ဗ္လ၏ဆန္းဦးစလကိုျမင္ေသာအခါ …