အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဖုံးကြယ္ထားေသာ အရာ(၆)ခု……

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဖုံးကြယ္ထားေသာ အရာ(၆)ခု အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ေျခာက္မ်ိဳးေသာအရာကို ေျခာက္ေနရာမွာဖြက္ထားပါတယ္။ ၁။။ ေအလင္မ္ပညာကို၊ဆာေလာင္မူနဲ႔ခရီးထြက္ျခင္းမွာဖြက္ထားတယ္။လူေတြကဝမ္းဝေအာင္စားၿပီးမိမိဌာေနမွာရွေဖြေနၾကတယ္။ ၂။။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမူနဲ႔႐ိုဇီရိကၡာကို”နမာဇ္”ဝတ္ျပဳျခင္းမွာဖြက္ထားတယ္၊လူေတြကဒြႏၷယာေလာကႀကီးမွာပင္ပန္းတႀကီးရွာေဖြေနုၾကတယ္။။ ၃။။ ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္းကို”ညရဲ႕ေအဗာဒသ္”မွာဖြက္ထားတယ္။လူေတြကရာထူးအာဏာရွိဖို႔အတြက္ဘုရင့္ရဲ႕နန္းေတာ္ေတြမွာရွာေဖြေနၾကတယ္။ ၄။။ ဒိုအာဆုေတာင္းျပည့္ျခင္းကို”ဟလာလ္”ရွာေဖြမူရဲ႕ထမင္းလုပ္မွာဖြက္ထားတယ္။လူေတြက”ဟရာမ္”ရွာေဖြမူရဲ႕ထမင္းလုပ္မွာရွာေဖြေနၾကတယ္။ ၅။။ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမူကို၊႐ိုက်ိဳးမူနဲ႔က်ိဳးႏြံမူမွာဖြက္ထားတယ္။လူေတြက”သကၠဗူလ္”မာနတရားမွာရွာေဖြေနၾကတယ္။ ၆။။ ေခ်ာင္လည္ႂကြယ္ဝမူကိုေရာင့္ရဲတင္းတိမ္မူမွာဖြက္ထားတယ္။လူေတြကေလာကမွာ႐ုန္းကန္ၿပီးေလာဘတႀကီးရွာေဖြေနၾကတယ္။”ဖြက္ထားတဲ့အရာလည္းသိၿပီ၊ ရွာရမဲ့ေနရာလည္းသိၿပီ။။ က်ေနာ္တို႔တစ္ေတြအားလုံးရွာေဖြမူမွကန္ၿပီးအက်ိဳးထူးခံစားႏိူင္ၾကပါေစ….”အာမီန္း” …