ဆြဒကဟ္ ထုတ္သင့္ေသာ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ……

ဆြဒကဟ္ ထုတ္သင့္ေသာ အခ်ိန္ဆိုသည္မွာ…… ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဆြဒကဟ္ကို ဘယ္အခ်ိန္က်မွ ထုတ္ႀကသလဲဆိုေတာ့ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ျပီအခက္အခဲ ဒုကၡတခုခု ျဖစ္ျပီစတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေတာ့မွထုတ္ႀကတာ မ်ားပါတယ္။ ထုတ္ႀကရင္လည္းတခ်ိဳ႕က သာသနာမွာ မရွိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ႀကျပန္တယ္။ ဥပမာ-ေနမေကာင္းျဖစ္လို႔က်န္းမာေရး မေကာင္းဘူး ဆိုရင္က်န္းမာေရးအတြက္ …