✒ စူရဟ္ဖြာသိဟဟ္၏ ဖဇီလသ္တစ္ခု ✒

✒ စူရဟ္ဖြာသိဟဟ္၏ ဖဇီလသ္တစ္ခု ✒ အလ္ဟမ္ဒုလိလ္လားဟ္ …! ဒါဟာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးျပဳတာျဖစ္တယ္။ စူရဟ္ဖြာေသဟဟ္ကုိ ဖတ္ရြတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ဤမွ် အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူတယ္။ سورۃ فاتحہ کا ایک نام ماحیہ …