အျပစ္ထိုက္ေသာအမ်ိဳးသမီး- ၁၀ဦး

အျပစ္ထိုက္ေသာအမ်ိဳးသမီး- ၁၀ဦး 1. ပရ္ဒါဟ္မရွိ္ေသာအမ်ိဳးသမီး / 2. ႏႈတ္ၾကမ္းေသာအမ်ိဳးသမီး / 3. အခ်ိန္တိုင္း ေသဖို႔ေတာင္းဆိုေနေသာအမ်ိဳးသမီး / 4. ဒီးန္ကို စေနာက္ေျပာင္ေသာအမ်ိဳးသမီး 5. ကုန္းေခ်ာ ကုန္းတိုက္ေသာအမ်ိဳးသမီး / 6. ေက်းဇူးျပဳၿပီးဂုဏ္ေဖာ္ ေျပာဆိ္ုေသာအမ်ိဳးသမီး / 7. ခင္ပြန္းကိုမေကာင္းေျပာေသာအမ်ိဳးသမီး …