အာ႐ွအလယ္ပိုင္း႐ွိ တုရ္က္ေမနစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆. သန္အနက္ 89% အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္……

အာ႐ွအလယ္ပိုင္း႐ွိ တုရ္က္ေမနစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၆. သန္အနက္ 89% အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္…… အာ႐ွအလယ္ပိုင္း႐ွိ တုရ္က္ေမနစၥတန္ ႏိုင္ငံ။ Turkmenistan.ဧရိယာစတုရန္း 488100 km.လူဦးေရ ၆. သန္း။ၿမိဳ႕ေတာ္အမည္ Ashgabat.ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ 89% အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ျကပာတယ္။ အာ႐ွအလယ္ပိုင္း႐ွိ …