မေလးရွား၏ ပါလက္စတုိင္းသံရုံး ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ဖြင့္မည္ဟု ေဒါက္တာမဟာသီေျပာ

မေလးရွားနုိင္ငံက ပါလက္စတုိင္းကုိ အသိအမွတ္ျပုသည့္အေနျဖင့္ ပါလက္စတုိင္းသံရုံးကုိ ေဂ်ာ္ဒန္တြင္ဖြင့္လွစ္၍ ပ္လက္စတုိင္းျပည္သူမ်ားကုိ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ အေထာက္အကူမ်ား ေပးမည္ဟု မေလးဝန္ျကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာမဟာသီမုဟမၼဒ္က ေျပာျကားသည္။ ေဂ်ရုစလင္မ္တြင္ သံရုံးေျပာင္းေရႊ႔ဖြင့္လွစ္သည့္ နု္ိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထုိသုိ့ေျပာင္းဖြင့္ရန္ ခ်င့္ခ်ိန္ေနသည့္ နုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ မဟာသီက …