ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္…..

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္… ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္ ရွာေဖြတင္ျပသူ”အလ္ဟာဂ်္ေမာဝ္လာနာ””မြဖ္သီကာရီဟာဖြီးဇ္”ႏူရြလ္ဟက္(ခ)ဆရာႏူး”(ေပ်ာ္ဘြယ္)စာေမပြဲတိုင္းတြက္အသံူးဝင္သည္။ InshAllah Allah ရွင္ကိုသာသတိရႏိုင္ၾကပါေစ။စာေမးပြဲတိုင္းလြယ္ကူႏိုင္ပါေစ။ အာမီန္း ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္ ရွာေဖြတင္ျပသူ”အလ္ဟာဂ်္ေမာဝ္လာနာ””မြဖ္သီကာရီဟာဖြီးဇ္”ႏူရြလ္ဟက္(ခ)ဆရာႏူး”(ေပ်ာ္ဘြယ္)စာေမပြဲတိုင္းတြက္အသံူးဝင္သည္။ InshAllah Allah ရွင္ကိုသာသတိရႏိုင္ၾကပါေစ။စာေမးပြဲတိုင္းလြယ္ကူႏိုင္ပါေစ။ အာမီန္း ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္ ရွာေဖြတင္ျပသူ”အလ္ဟာဂ်္ေမာဝ္လာနာ””မြဖ္သီကာရီဟာဖြီးဇ္”ႏူရြလ္ဟက္(ခ)ဆရာႏူး”(ေပ်ာ္ဘြယ္)စာေမပြဲတိုင္းတြက္အသံူးဝင္သည္။ InshAllah Allah ရွင္ကိုသာသတိရႏိုင္ၾကပါေစ။စာေမးပြဲတိုင္းလြယ္ကူႏိုင္ပါေစ။ အာမီန္း ဆယ္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားတြက္ဆရာေပးတဲ့လက္ေဆာင္ …