21 ရာစုရဲ့ ကမာၻျကီး ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္ Dr. Zakir Naik အေျကာင္း….

21 ရာစုရဲ့ ကမာၻျကီး ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးပုဂၢိဳလ္ Dr. Zakir Naik အေျကာင္း…. ေဒါက္တာ ဇာကိရ္ႏုိက္သည္ M.B.B.S ဘြဲ႕ရ ေဆးကုသည့္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ႔အား အိႏၵိယႏုိင္ငံ မံုဘုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ …