ႏိုင္ငံတကာ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ပထမရရွိတဲ့ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ဒုတိယရ႐ွိတဲ့ အင္ဒိုႏိုင္ငံသားတို႔ကိုတူရကီသမၼတ ကိုယ္တိုင္ဂုဏ္ျပဳဆုခ်…

ႏိုင္ငံတကာ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ပထမရရွိတဲ့ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ဒုတိယရ႐ွိတဲ့ အင္ဒိုႏိုင္ငံသားတို႔ကိုတူရကီသမၼတ ကိုယ္တိုင္ဂုဏ္ျပဳဆုခ်… Mashallah ႏိုင္ငံတကာ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ပထမရရွိတဲ့ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသားနဲ႔ဒုတိယရ႐ွိတဲ့ အင္ဒိုႏိုင္ငံသားတို႔ကိုတူရကီသမၼတ ကိုယ္တိုင္ ေဒၚလာ14000ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ခဲ့ေပသည္။ ထိုဂုဏ္ျပဳၿပီးေနာက္ သမၼတကယခုလို အမွာစကားေျပာပါတယ္။” က်န္ေတာ္တို႔ေတြ ကုရ္အာန္ကိုအလြတ္က်က္မႏိုင္ရင္ေအာင္ ေန႔စဥ္အနည္းငယ္ေတာ့ ရြတ္ဖတ္သင့္ပါတယ္ ” …