ဧည့္သည္လာရင္စိတ္ညစ္တယ္ ဆုိတဲ့သူေတြဖတ္ၾကည့္ပါ….

ဧည့္သည္လာရင္စိတ္ညစ္တယ္ ဆုိတဲ့သူေတြဖတ္ၾကည့္ပါ…. ဧည့္သည္အိမ္သို့ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ားရရွိပာတယ္။ ရရွိသည့္အက်ိုးေက်းဇူးမ်ားမွာ ထိုဧည့္သည္စားသံုးေသာထမင္းတလုတ္တိုင္းနွင့္အမ်ွ စ၀ါဗ္တခုေရးမွတ္ျခင္းခံရတယ္။ ဂုနာဟ္တခုပလပ္ေပးျခင္းခံရပာမယ္။ ဂ်နၷသ္​တြင္ျမို့တခုသတ္မွတ္ေပးျခင္းခံရမယ္။ ေဘးဒုကၡ တစ္ခုေ၀းကြားေပးမယ္။ ဟာဂ်္နဲ့အြမ္​မရာဟ္​ တစ္ျကိမ္စီ၏စ၀ါဗ္ ရရွိမည္။ ရာဟ္မသ္ေတာ္ျဖင့္ တစ္ျကိမ္ အျကည့္ခံရမည္။ ထို့ေျကာင့္ မည္သည့္ဧည့္သည္မဆို ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပာ။ …