ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္​းမ်ားအေျကာင္း…..

ရစူလ္ကိုယ္ေတာ္၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္​းမ်ားအေျကာင္း… အကၤ်ီ မြလႅာအလီကာရီ(ရေဟ့)သခင္က ဆိုသည္။ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြလလႅာဟု၊ အလိုင္ေဟ့ ၊ဝစလႅမ္) ကိုယ္ေတာ္၏ အကၤ်ီေတာ္သည္ ဖ်ဥ္ၾကမ္းထည္ျဖစ္သည္၊ ရွည္လြန္းျခင္းလည္း မရွိေပ၊ လက္လည္း ရွည္လွျခင္း မရွိေပ၊ အေနေတာ္ျဖစ္သည္၊ အကၤ်ီမွာလည္း တစ္ထည္သာ …