ဒရႈးဒ္ရွရီးဖ္ ဖတ္ျခင္းျဖင့္အလႅာဟ္ရွင္ကအာခီရသ္ရဲ႕တံခါးေပါက္မ်ားဖြင့္ေပးျခင္း…

ဒရႈးဒ္ရွရီးဖ္ ဖတ္ျခင္းျဖင့္အလႅာဟ္ရွင္ကအာခီရသ္ရဲ႕တံခါးေပါက္မ်ားဖြင့္ေပးျခင္း… ဟဒီးဆ္ေတာ္တခုမွာတမန္ေတာ္ျမတ္ အမိန္႔ရွိတယ္။ လူတစ္ေယာက္ေသာႀကာေန႔မွာ ဒရူးဒ္ရွရီးဖ္တႀကိမ္ဖတ္ရင္အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ကထိုသူ႔အတြက္ အာခီရသ္ရဲ႕ တံခါးေပါက္ကိုတႀကိမ္ဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႀကိမ္ဖတ္ရင္ တႀကိမ္ဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္သလိုႏွစ္ႀကိမ္ဖတ္ရင္ ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သံုးႀကိမ္ဖတ္ရင္ သံုးႀကိမ္ဖြင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာခီရသ္ရဲ႕ တံခါးေပါက္ ပြင့္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ။ …