ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့နဗီလဲ ဖတ္ျကည့္ျကည့္ပာ….

ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့နဗီလဲ ဖတ္ျကည့္ျကည့္ပာ…. တစ္ေန႔ဟဇရသ္ အာေအရွာဟ္သခင္မက တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုေမးတယ္။အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကယာမသ္ေန႔ေရာက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးမ အာေအရွာဟ္ ဟာကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ကို ဘယ္ေနရာမွာ လိုက္ရွာရမလဲ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက အမိန႔္ရွိတယ္။ငါ့ကို ေနရာ(၃)ေနရာမွာလိုက္ရွာပါ။(၁)ငါ့အြမၼသ္ေတြရဲ႕ အအ္မာလ္နာမာလ္ ခ်ိန္တြယ္တဲ့ေနရာမွာရွာပါ။ငါတမန္ေတာ္ျမတ္ဟာငါ့အြမၼသ္သားေတြေကာင္းမႈ႕ဘက္ကခ်ိန္ခြင္သာသြားေအာင္ ငါကိုယ္ေတာ္ အလႅာဟ္ဆီမွာ ဒိုအာေတာင္းေနမယ္။ (၂)ငါ့အြမၼသ္သားေတ …