ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ…

ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ… با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ …