ဟီဂ်ာဗ္ပုဝါနဲ့ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး…..

ဟီဂ်ာဗ္ပုဝါနဲ့ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ေလး….. ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄- ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း နာရာထီဝါသ္ျပည္နယ္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ဟီဂ်ာဗ္ပုဝါဝတ္စဥ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ေနတဲ့ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ေလးပာ။ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ျမင္ကြင္းေလးပာ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄- ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း နာရာထီဝါသ္ျပည္နယ္ရွိအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကို ဟီဂ်ာဗ္ပုဝါဝတ္စဥ္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ေနတဲ့ထိုင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ေလးပာ။ …