အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တာဝန္ယူသူငါးဦး…….

အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ တာဝန္ယူသူငါးဦး……. ငါးဦးေသာသူဟာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ရဲ႕ တာဝန္ယူမႈထဲမွာပါဝင္ပါတယ္။ ဟဇရသ္မုအာဇ္ဗင္န္ဂ်ဗလ္သခင္တင္ျပတယ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သခင္ အမိန္႔ရွိတာကုိ ကြ်ႏု္ပ္ၾကားခဲ႕ပါတယ္။ (၁)အၾကင္သူဟာ အလႅာဟ့္လမ္းမွာထြက္ေနတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၂)အၾကင္သူဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္နားမက်န္းျဖစ္ေနတာကုိ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကည့္႐ႈဖုိ႔သြားတယ္ဆုိရင္ ထုိသူဟာလဲ အလႅာဟ္ရဲ႕တာဝန္ယူမႈေအာက္မွာရွိပါတယ္။ (၃)အၾကင္သူဟာ မနက္(သုိ႔)ညေနကုိဗလီသြားတယ္ဆုိရင္ …