ကုလားအုတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား….

ကုလားအုတ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား… အရဗီအဘိဓာန္တြင္ ကုလားအုတၠို အိဗိလ္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ၎၏အမ်ားကိန္းမွာ အာဗားလ္ျဖစ္သည္။ေလးႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ ကိုးႏွစ္အရြယ္ၾကားရွိ ကုလားအုတ္အား ဂ်ိဇ္အဟ္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဗအီးရ္ဟုလည္းေကာင္း ေခၚဆိုပါသည္။”တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅာဟုအလိုင္းဟိဝစလႅမ္ မိန္႔ေခၽြေတာ္မူသည္မွာ ရွိေလသမွ်ေသာ အဟိတ္တိရိစာၦန္မ်ားအနက္ ကုလားအုတ္သည္ အိမ္သားမ်ားအတြက္ ဂုဏ္သေရႀကီးမားမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး …