“ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ ရဟီးမ္” ဖတ္ရြတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး…..

“ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ ရဟီးမ္” ဖတ္ရြတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး….. မည္သူမဆို ေျဖရွင္း၍ မရေသာ အခက္အခဲဒုကၡႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ရွိေသာ္ ၎အေနျဖင့္ ဝိုသြဴေရ သန္႔စင္၍ (‎بسم الله الرحمن الرحيم) ‎”ဗိစၥမိလႅာဟ္ေဟ့ ရဟ္မားနိလ္ …