သုံးမိနစ္အတြင္းမွာ သုံးနာရီရဲ႕အိပ္စက္ျခင္း…….

သုံးမိနစ္အတြင္းမွာ သုံးနာရီရဲ႕အိပ္စက္ျခင္း…… ဟဇရသ္မုရ္ရွိဒ္ အာလမ္ (ရဟ)သခင္ကအမိန္႕ရွိသည္မွာ တစ္ျကိမ္ေသာအခါမွာက်ြနု္ပ္ဟာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနရင္းအလြန္ပဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတယ္။ မဂ္ရိဗ္နမာဇ္အခ်ိန္ကလည္းနီးကပ္လာျပီ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မူႈေျကာင့္ က်ြနု္ပ္ဟာမတတ္စြမ္းနူိင္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ြနု္ပ္က မိမိရဲ႕အေဖာ္ေတြကုိေျပာတယ္။အသင္တုိ့အားလုံး ဒီကေန သြားလုိက္ပါ။ အေဖာ္ေတြက ျပန္ေျပာတယ္။ ဟဇရသ္။ နမာဇ္ဖတ္ဖုိ့ …