ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးမွကင္းေ၀းေစရန္ ဂိုနာဟ္ ေတြ ေရွာင္က်ဥ္ၿပီးေသာင္ဝ္ဘာ မ်ားမ်ား ဖတ္ျကပာ…….

ျဖစ္ရပ္ဆိုးႀကီးမွကင္းေ၀းေစရန္ ဂိုနာဟ္ ေတြ ေရွာင္က်ဥ္ၿပီးေသာင္ဝ္ဘာ မ်ားမ်ား ဖတ္ျကပာ……. ဝမ္းနည္းစရာ ပဲ ဗလီ ဝတ္ ေက်ာင္း ေတာ္ ေတြေခ်ာက္ကပ္လာၿပီအရင္ က နမာဇ္ မဖတ္ ရင္အခုက စၿပီး နမာဇ္ ဖတ္လိုက္ပါ။  …