တကၠသိုလ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘထံ ျပန္လာသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Nabiha Nehaဒါကားၿမိဳ႕ အစိုးရပိုင္ေမဒီကယ္ေဆးရံုးတြင္ေသဆံုး……

တကၠသိုလ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မိဘထံ ျပန္လာသည္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Nabiha Nehaဒါကားၿမိဳ႕ အစိုးရပိုင္ေမဒီကယ္ေဆးရံုးတြင္ေသဆံုး…… ကေနဒါႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ Nabiha Neha.မွာ တကၠသိုလ္ ပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္႐ွိမိဘထံ ျပန္လာသည္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေလယာဥ္စီးလာရသျဖင့္ေနမေကာင္း …