ရွဗ္ေဗ႔ ဗရာအသ္ ညျမတ္၏ အက်ိဴ းထူးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း

ရွဗ္ေဗ႔ ဗရာအသ္ ညျမတ္၏ အက်ိဴ းထူးမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ရယူႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အလြန္အင္မတန္ ထြဋ္ျမတ္ျပီး အက်ိဴ းေက်းဇူး မ်ားျပားလွတဲ႔ ည ၅ ည ရွိပါတယ္ ။ ယခု …