ဒုတိယအႀကိမ္ ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္သို႔ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုငိသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးကမ္း…….

ဒုတိယအႀကိမ္ ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္သို႔ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုငိသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးကမ္း……. Alhumdulillah ( ဒုတိယအႀကိမ္) ယေန႔ မနက္ပိုင္း ဒလၿမိဳ႕ ကမာကဆစ္သို႔ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုငိသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးကမ္းခဲ့ပါတယ္။သြားေရာက္ေပးကမ္းလႉဒါန္းေသာဆရာမ်ားပင္ မ်က္ရည္ဝဲေလာက္ေအာင္အထိ အေျခေတြက ဆိုး႐ြားလြန္းပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအရည္အတြက္ အင္မတန္မ်ားျပားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွအလိုအပ္ဆုံးအိမ္ေျခ ၂၀၀ကိုသာေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႕စည္းကမွလဲ …