ဇမ္ဇမ္ေရတြင္း အေျကာင္း…..

ဇမ္ဇမ္ေရတြင္း အေျကာင္း….. ဇမ္ဇမ္ေရတြင္းဟာ ၁၈ ေပက်ယ္တယ္၊ အတြင္းမွာ ၁၄ ေပ က်ယ္တယ္၊၁၃ မီတာ အနက္ရွိတယ္၊( ၄၂.၆၅၁ ေပ)။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ကစတင္ခဲ့တဲ့ ဒီေရတြင္းဟာေျခာက္ခမ္းျခင္းမရွိ ဆက္လက္ တည္ရွိလာခဲ့တယ္၊ …