ဇကာသ္္ဆိုင္ရာ ပညတ္ခ်က္မ်ား

ဇကာသ္္ဆိုင္ရာ ပညတ္ခ်က္မ်ား ဇကာသ္ ဟူသည္ မိမိတြင္ရွိေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွ ရွရီအသ္တရားေတာ္က သတ္မွတ္ ထားေသာ အစိတ္အပုိင္းကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ပညာတ္ ေတာ္အတုိင္း ဆင္းရဲသား မ်ားအားအပုိင္ေပးအပ္ လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ႏွင့္ ရိုဇာသည္ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ၿပီး ဇကာသ္သည္ ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ …