အိႏၵိယသဗ္လိဂ္ဂ်မာအသ္သား ၃၅၀ Covid-19 ေပ်ာက္ကင္းၿပီးေနာက္ ကို႐ိုနာလူနာမ်ားအတြက္ ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေန….

အိႏၵိယသဗ္လိဂ္ဂ်မာအသ္သား ၃၅၀ Covid-19 ေပ်ာက္ကင္းၿပီးေနာက္ ကို႐ိုနာလူနာမ်ားအတြက္ ေသြးရည္ၾကည္လႉဒါန္းရန္ အသင့္ျဖစ္ေန…. ၿပီးခဲ့သည့္လက ေဒလီၿမိဳ႕ ေနဇာမြတ္ဒီန္သို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ သဗ္လိဂ္ဂ်မာအသ္အဖြ႕ဲ၀င္ ၃၅၀ ခန႔္သည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေပ်ာက္ကင္းလာၾကသည္။ အဆိုပါဂ်မာအသ္သားမ်ားက ေဒလီၿမိဳ႕တြင္း၌ ျပင္းထန္စြာဖ်ားနာေနေသာလူနာမ်ားအားကုသရန္ ၎တို႔ …