ဂုဏ္ယူစရာကာင္းတဲ့ ေဒါက္တာစလ္မာန္း…….

ဂုဏ္ယူစရာကာင္းတဲ့ ေဒါက္တာစလ္မာန္း……. အာဖဂန္ႏိုင္ငံ ကဘူးလ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ုံလက္ေထာက္ဆရာဝန္ စလ္မာန္းမို႔အ္မင္ သည္ ကို႐ိုနာေၾကာင့္Lockdownမိေနတဲ့သူမ်ားကိုမိမိကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ အစားစာပစၥည္းအမ်ားျပားကို လာေရာက္ပို႔ေပးခဲ့ပါတယ္။ Drစလ္မာန္းသည္ ယခုလို မာန္မာနမရွိပဲသူဆင္းရဲမ်ားကို Drဂုဏ္နဲ႔ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ ေပးကမ္းလႉဒါန္းခဲ့တဲ့မြန္ျမတ္တဲ့ စိတ္ထားရွိေၾကာင္းကိုCovid community က …