နိကာဟ္ အိမ္ေထာင္ေရး၏ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ား….

နိကာဟ္ အိမ္ေထာင္ေရး၏ စြႏၷသ္ေတာ္မ်ား…. ၁။မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာမိန္းမႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းဒါလဲ စြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂။ ကြာရွင္းျပတ္စဲခံရေသာအမ်ိဳးသမီး တစ္ခုလပ္ အားလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဟာစြႏၷသ္ ျဖစ္တယ္။ ၃။ မုဆိုးမ ကို နိကာဟ္ ျပဳလက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဟာစြႏၷသ္ ျဖစ္ပါတယ္။ …