အီမန္ရွင္မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး ကမာၻကိုစိန္ေခါခဲ့သူ တူရကီ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတျကီးအာဒိုဂန္၏ အမွာစကား….

အီမန္ရွင္မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး ကမာၻကိုစိန္ေခါခဲ့သူ တူရကီ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတျကီးအာဒိုဂန္၏ အမွာစကား…. ဒြႏၷယာ မွ ကမာ႓ တခုလံုးမွ ေနထိုင္ေနျကတဲ့ အီမာန္ရွင္ မြစ္လမန္တိုင္းဟာ က်ြန္ပ္ ၏နွလံုးသါးထဲက(ဒရ္ကန္) ရင္ခုန္သံျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး (ဆြ )အမိန့္္ရိွေတာ္မူတယ္။ဟိုကမာ႓ …