ကဗရ္အထဲတြင္ ကိဗ္လဟ္ဘက္မွမ်က္ႏွာလႊဲေနေသာမိုင္ယသ္

ကဗရ္အထဲတြင္ ကိဗ္လဟ္ဘက္မွမ်က္ႏွာလႊဲေနေသာမိုင္ယသ္မ်ား သူေတာ္စင္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္ေသာဟဇရသ္အဗူအိစ္ဟားဖိရာဇီး”ရဟ”သခင္အမိန္႔ရွိ့တယ္=က်ေနာ္ခါန္ကဟ္ကိုလူတစ္ေယာက္အျမဲလာေလ့ရွိ့တယ္။ အဲ့လူဟာ အျမဲသူျမတ္ႏွာတစ္ျခမ္းကိုဖုံးအုပ္ထားေလ့ရွိ့တယ္။တစ္ခါကက်ေနာ့္အေနနဲ႔ သူကို မ်က္ႏွာဖုံးအုပ္ထားရျခင္းအေၾကာင္းကို ေမးေတာ့သူကက်ေနာ့္ကို အလႅာဟ္ထံဒုအာျပဳေပးမည္ဆိုလၽွင္ သူအေနနဲ႔ အေၾကာင္းစုံကိုရွင္းျပမယ္ေျပာတယ္။ က်ေနာ္ကအေၾကာင္းစုံကို ရွင္းျပဖို့ေနာက္တစ္ေခါက္ေမးတဲ့အခါမွာ သူေျပာျပတာကေတာ့ က်ေနာ္ဟာ ကဖန္သူခိုးတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေတာ့လူေသမလဲ အဲ့ေန႔ညမွာ က်ေနာ္ဟာအဲ့လူေသရဲ့ကဖန္ကို ခိုးယူေလ့ရွိ့တယ္။တစ္ခါကဆိုရင္ …