ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု

ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု ဟဇရသ္မုအားဇ္ အိဗ္ေန႔ဂ်ဗလ္ { ရေသြ႕ } ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္,,,တမန္ေတာ္ျမတ္{ဆြ}မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ငါ၏ အြမၼသ္ သည္ ဟရွရ္ကြင္းျပင္၌ အုပ္စု {12}စုခြဲ၍ ရွင္ျပန္ထၾကရမည္။ 1 ။ ပထမအုပ္စုသည္ကဗရ္သခၤ်ဳိင္း အတြင္းမွ …