စူရဟ္ကဟဖ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

စူရဟ္ကဟဖ္၏ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စူရဟ္ကဟဖ္ (ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအေၾကာင္း) သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ၿပီး အာယသ္ေတာ္ (၁၁၀)ႏွင့္ ႐ုကူ (၁၂)ခုပါဝင္သည္။၁။ ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းျခင္းမြတ္စ္လင္မ္၊ အဗူဒါဝူးဒ္၊ သိရ္မီဇီ၊ နစာအီ၊ မြစ္နေဒအဟ္မဒ္ က်မ္းမ်ားတြင္ …