႐ိႈင္သြာန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့တဲ့အရာႏွစ္ခု

႐ိႈင္သြာန္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့တဲ့အရာႏွစ္ခု ႐ိႈင္သြာန္မိစၦာဟာ လူသားေတြကို သူ႔အသက္ရွိေနသ၍လွည့္ျဖားေသြးေဆာင္သြားမည္လို႔ေျပာထားပါတယ္။ ႐ႈိင္သြာန္ရဲ႕ ေန႔စဥ္မပ်က္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အလုပ္မွာ လူသားေတြကိုေႏွာက္ယွက္ဖ်က္စီးျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ႐ႈိင္သြာန္က အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ကို ေလ်ွာက္ထားတယ္။ အိုးအ႐ွင္ျမတ္… က်ေနာ္မ်ိဳး အာဒမ္ရဲ႕သားသမီးမ်ားအေပၚ အေ႐ွ႕၊ အေနာက္ ဘယ္၊ ညာ ေလးဘက္ေလးရံစလုံးကိုတိုက္ခိုက္မယ္။ ဖရစ္႐ွ္သဟ္မ်ားက …