ဝူဇူႏွင့္ထမင္း ဟင္းခ်က္ျပုတ္ပာ

ဝူဇူႏွင့္ထမင္း ဟင္းခ်က္ျပုတ္ပာ ကေလးမ်ားအတြက္ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါ ဝူဇူႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ ဝူဇူမထိန္းနိုင္လၽွင္ အနည္းဆုံးႏွုတ္မွ စြဗ္ဟားနလ္လႅာဟ္ (ဝါ) အလ္ဟမ္းဒို့လိလႅားဟ္ (ဝါ) အလႅာဟ္ဟုအကၠဘရ္ ဖတ္ေနပါ။ ဤသဗ္စ္ဗီဟ္မ်ားသည္ အမ်ိဴးသမီးမ်ား ကိုယ္သန္႔ သည္ျဖစ္ေစ မသန္႔သည္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြးဖတ္နိုင္ေပသည္။ …