မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္

မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္ အသင္၏ မိဘႏွစ္ဦးစလံုးေသာ္လည္းေကာင္း ႏွစ္ဦးအနက္မွတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း အသင္၏ ေရွ့ေမွာက္တြင္ အသက္အရြယ္ျကီးရင့္ျခင္းသို့ေရာက္လတ္ေသာ္ အသင္သည္မိဘျဖစ္သူအား (အိုးးဟ္ )ဟူ၍ပင္မေျပာဆိုေလႏွင့္ ျပီးေနာက္ ဆူပူေငါက္ငမ္းျခင္းလည္းမျပဳေလႏွင့္။ ၄င္းမိဘျဖစ္သူတို့အား အလြန္မြန္ျမတ္ခ်ိဳသာေသာ စကားကိုသာေျပာဆိုပါေလ။ (ကုရ္အာန္)စူရဟ္အစ္ရားအ္ အိုAllahအရွင္ျမတ္ က်ြန္ေတာ္မ်ိဳးႏွင့္ …