အမ်ိုးသားႏွင့္ အမ်ိုးသမီး၏ ” နမာဇ္”ဖတ္ပံုကြဲလြဲျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား

အမ်ိုးသားႏွင့္ အမ်ိုးသမီး၏ ” နမာဇ္”ဖတ္ပံု ဖတ္နည္း၌ ကြဲလြဲျခားနားေသာ အခ်က္မ်ား ၁ ။ “တက့္ဗီေရ တဟ္ရီမဟ္ ” အလႅာဟု အက့္ဗရ္ ဆိုေသာအခ်ိန္ အမ်ိုးသားမ်ားသည္ ဝတ္ရံု ျခံဳထည္ စသည္တို့မွ လကၠို …