ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္ပုဒ္

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဟဒီးဆ္ေတာ္ တစ္ပုဒ္ တစ္ရက္တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلىالله عليه ﻭﺳﻠﻢ) နဗဝီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၌ရွိေနစဥ္ လုလင္ပ်ိဳတစ္ဦးငိုလ်က္တံခါးဝသို့ေရာက္ရွိလာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(صلىالله عليه وسلم)ကအက်ိဳးအေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၎ႏွင့္၎၏ဖခင္တို့ခရီးထြက္လာရင္းဖခင္ႀကီးမွာလမ္း၌အလႅာဟ့္အမိန္ေတာ္ခံယူသြားပါသည္။ ေရခ်ိဳးရန္ ဂ်နာဇာဟ္ႏွင့္ ဒဖန္ျပဳေပးရန္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွမရွိပါဟု ေလၽွာက္ထားရာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက ဟဇရသ္အဗူဗကရ္(ရေသြ႕)ႏွင့္ဟဇရသ္အုမရ္(ရေသြ႕)သခင္ႀကီးႏွစ္ပါးအားေစလႊတ္လိုက္သည္။ ထိုေနရာအေရာက္တြင္မည္းနက္ေနေသာ ဝက္ႀကီးတစ္ေကာင္ကိုျမင္ရ၍ဆြဟာဗာႀကီးႏွစ္ပါးမွာ …