အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႕ လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ကူညီဖို႔ ခြင့္တူညီမွ်ေသာ ေအာင္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီ (ယာယီ) ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၆ ဦးနဲ႔ …