ဤကလီမာဟ္ေတာ္၏ အက်ိဴးထူး ၇ခ်က္

ဤကလီမာဟ္ေတာ္၏ အက်ိဴး ၇ခ်က္ အၾကင္သူဟာ အထီးက်န္မူႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔စရာေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနခ်ိန္သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း နံနက္နဲ႔ ညေန ညတို႔တြင္ ၁၀ႀကိမ္မ် ဖတ္ရြတ္ပါက တမန္ေတာ္ အီစၥမိုင္း (A.S)၏ သားေတာ္ရ႐ွိတဲ့ စဝါးဗ္ကို ရ႐ွိေပမည္။ မည္သူမဆို …