ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ့၀င္ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူ

ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဖြဲ့၀င္ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူ ဒါ႐ြလ္အုလူးမ္ဒီယိုဗန္ဒ္ ရႉရာအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕ရဲ႕ မမ္ဘာတစ္ဦးျဖစ္သူ ဟဇရသ္ေမာ္လာနာ ဘဒ႐ြဒၵီးန္အဂ်မလ္ဆြာဟိဗ္ (အာသံျပည္နယ္) ဟာ ကို႐ိုနာေပါ့စတစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတာေၾကာင့္ ေဆး႐ုံတက္ကုသမႈ ခံယူေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ …