ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အာဂုံေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ ဟာဖိဇ္ (၁၇) ပါး ေရနစ္ေသဆုံး

ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အာဂုံေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ ဟာဖိဇ္ (၁၇) ပါး ေရနစ္ေသဆုံး ဘဂ္လားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္(8.8.2020) စနေန႔က ဟာဖိဇ္ (၁၇) ပါး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား အာဂုံေဆာင္ၿပီးေျမာက္သည့္ အတြက္ မိမိတို႔​​ေနရပ္သို႔ျပန္ခ်ိန္ လမ္းခရီး၌ ေရနစ္ေသဆုံး”ရွဟီးဒ္”ျဖစ္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ …