နမာဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း ( ၇ )ႀကိမ္ဖတ္ပာ

နမာဇ္ဝတ္ျပဳၿပီးတိုင္း ( ၇ )ႀကိမ္ဖတ္ပာ မည္သူမဆို ေဖာ္ျပပါ စူရဟ္ေသာင္ဝ္ဗဟ္၏ ေနာက္ဆုံး အာယသ္ေတာ္ႏွစ္ပိုဒ္ကို ဖတ္ရြတ္လၽွင္ ထိုသူ၏ အလိုဆႏၵ၊ လုပ္ငန္းးမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ အက်ဥ္းးေထာင္ အခ်ဳပ္ထဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးျခင္းခံရထားသူရွိေနရင္ ေန႔စဥ္( ၄၁ …